Gwerthusiad

Main menu

Gwerthusiad

 • Cwestiwn 1

  Nodwch eich galwedigaeth os gwelwch yn dda:

  • Gweithio mewn sefydliad addysg uwch

  • Gweithio mewn sefydliad addysg bellach

  • Gweithio ym maes polisi

  • Darparwr gwasanaeth allanol ar gyfer Addysg Uwch

  • Arall

 • Cwestiwn 2

  A ydych wedi eich lleoli yn:

  • Cymru

  • Lloegr

  • Yr Alban

  • Gogledd Iwerddon

  • Arall

 • Cwestiwn 3

  Cyn ymgymryd â'r hyfforddiant heddiw, faint, yn eich tŷb chi, oeddech chi'n ei wybod am waith rhyw myfyrwyr? Nodwch ar raddfa o 1 i 5:

  • 1 (dim byd)

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5 (llawer)

 • Cwestiwn 4

  Ydych chi wedi cymryd rhan mewn unrhyw un o'r digwyddiadau Prosiect Myfyrwyr sy’n Weithwyr Rhyw canlynol?

  • Y Gynhadledd Lansio (Medi 2012)

  • Hyfforddiant Ugly Mugs

  • Cyfarfodydd Grŵp Polisi

  • Symposiwm (Mai 2013 a/neu Hydref 2014)

  • Cynhadledd Derfynol y Prosiect (Mehefin 2015)

  • Ni chymerais ran mewn unrhyw un o'r digwyddiadau uchod

 • Cwestiwn 5

  Ydych chi wedi bod ar wefan y Prosiect Myfyrwyr sy’n Weithwyr Rhyw? Os ydych, nodwch beth oedd o ddiddordeb i chi? (dewiswch gymaint ag sy'n berthnasol)

  • Gwybodaeth iechyd rhyw

  • Gwybodaeth diogelwch

  • Canllawiau cyffredinol

  • Adnoddau/newyddion/digwyddiadau

  • Adroddiad Terfynol y Prosiect

  • Nid wyf wedi bod ar wefan y prosiect

 • Cwestiwn 6

  A oedd yr hyfforddiant ar-lein o werth i chi? Nodwch:

  • Gwerthfawr iawn

  • Eithaf gwerthfawr

  • Canolig

  • Ddim yn werthfawr iawn

  • Ddim yn werthfawr o gwbl

 • Cwestiwn 7

  Nodwch pa rannau o’r hyfforddiant ar-lein a roddodd well dealltwriaeth i chi (dewiswch gymaint ag sy’n berthnasol):

  • Cwmpas gwaith rhyw myfyrwyr

  • Y rhesymau pam fod myfyrwyr yn ymgymryd â gwaith rhyw

  • Profiadau myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw

  • Stigma cymdeithasol a'i effaith ar fyfyrwyr sy’n weithwyr rhyw

  • Anghenion cymorth myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw

  • Sut i gyfeirio gweithwyr rhyw at gyngor arbenigol os oes angen

  • Y gyfraith sy'n ymwneud â gwaith rhyw

 • Cwestiwn 8

  A yw'r hyfforddiant ar-lein wedi eich gwneud yn fwy hyderus wrth ddelio â datgeliadau myfyrwyr gwaith rhyw?

  • Ydy

  • Nac ydy

  • Ddim yn siŵr

 • Cwestiwn 9

  Nodwch os ydych yn credu y bydd yr hyfforddiant ar-lein yn cael effaith gadarnhaol ar eich:

  • Arferion gwaith

  • Polisïau sefydliadol

 • Cwestiwn 10

  Os hoffech wneud unrhyw sylw am y pecyn hyfforddi hwn neu os hoffech egluro unrhyw un o'ch atebion uchod, yna gwnewch hynny yma os gwelwch yn dda:

  • <
 • Submit