Partneriaid

Main menu

Partneriaid

swansea logo small

Prifysgol Abertawe / Swansea University

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe yn gwneud cynnydd trawiadol dan arweinyddiaeth newydd yr Athro Elwen Evans sy’n Gwnsler y Frenhines troseddol blaenllaw. Daeth y Coleg yn gyntaf yng Nghymru a Lloegr am foddhad myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2015. Mae'r Adran Droseddeg yn cynnig cyrsiau gradd ac ôl-radd rhagorol yn y ddisgyblaeth ac mae wedi llwyddo'n ardderchog yn Nhablau’r Guardian 2016 gan ddod yn gyntaf o 60 o adrannau yn y DU.

Arweiniodd yr Athro Tracey Sagar, Pennaeth Troseddeg, Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe strategaeth arloesi ac ymgysylltu’r prosiect ac fel Prif Ymchwilydd fe ddarparodd gyfeiriad ar gyfer yr ymchwil ac arbenigedd strategol.

Arweiniodd Debbie Jones, Athro Cysylltiol Troseddeg a Chyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig Troseddeg, Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe, y gwaith o ddatblygu fframwaith methodolegol arloesol a chreadigol y prosiect a rheoli holl elfennau'r prosiect.

Mae Debbie Jones a'r Athro Sagar hefyd yn Gyd-gyfarwyddwyr y Consortiwm Astudiaethau Rhywioldeb (CSS). Ariannwyd y CSS gan Gronfa Arloesi’r Loteri Fawr a'i ddatblygu ar gyfer ymarferwyr, llunwyr polisi a chynulleidfaoedd academaidd.

Dadansoddodd Dr Katrien Symons, Cynorthwyydd Ymchwil (Gorffennaf 2014 - Mehefin 2015) ddata a chynorthwyodd gyda’r gwaith o ddosbarthu canlyniadau’r ymchwil.

Roedd Dr Jacky Tyrie, Cynorthwyydd Ymchwil (Awst 2012 - Awst 2014) yn arwain ar ddosbarthu’r arolwg myfyrwyr a'r dadansoddiad cychwynnol ohono.

lottery logo

Y Loteri Fawr - Cymru

Cronfa’r Loteri Fawr sy’n gyfrifol am ddosbarthu 40 y cant o'r holl arian sy’n cael ei godi ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol. Mae hyn yn gyfanswm o dros £650 miliwn bob blwyddyn. Gweledigaeth y Loteri Fawr yw 'Credwn y dylai pobl arwain ar wella’u bywydau a'u cymunedau. Bydd ein hymagwedd yn canolbwyntio ar y sgiliau, asedau ac egni y gall pobl alw arnynt a'r potensial yn eu syniadau.

Teimlwn y gall cymunedau cryf a bywiog gael eu hadeiladu a'u hadnewyddu gan y bobl sy'n byw ynddynt - gan eu paratoi ar gyfer unrhyw beth yn wyneb cyfleoedd a heriau’r dyfodol’. 

univeristy of wales logo

Prifysgol De Cymru

Gweithiodd yr Athro Chris Morris, sydd bellach ym Mhrifysgol Falmouth, yn agos gyda thîm ymchwil y prosiect a chynhaliodd gyfweliadau ymchwil gyda myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw.  O’r cyfweliadau hyn, creodd Chris sgript ffilm wedi'i seilio'n gyfan gwbl ar eiriau’r myfyrwyr; yna, gan weithio gyda’r cynhyrchwyr 'Visual Influence' a chriw o fyfyrwyr a graddedigion ffilm, cynhyrchwyd drama ddogfen awr o hyd. Mae’r ffilm hwnnw ‘Fog of Sex: stories form the frontline of student sex work’ yn rhoi cipolwg ar brofiadau myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw sy'n gweithio yn y diwydiant rhyw yn y DU. Enillodd y ffilm y wobr am y Ffilm Orau ar gyfer Pobl Ifanc yng Ngwobrau Celtic Media 2016 a gwobr BAFTA Cymru 2015 am y Sinematograffi Gorau. Mae'r ffilm wedi’i darlledu ar The Community Channel a hefyd wedi cael ei haildorri a’i darlledu fel cyfres o raglenni byrion ar BBC III, gan ddarparu deunydd hyfforddi hygyrch a gwerthfawr ar gyfer asiantaethau cyhoeddus a rhanddeiliaid.

nus cymru logo

Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (NUS) Cymru

NUS Cymru yw'r sefydliad democrataidd mwyaf yng Nghymru ac mae’n cynrychioli dros chwarter miliwn o fyfyrwyr o'r sectorau Addysg Uwch ac Addysg Bellach. Mae NUS Cymru yn sefydliad agored sy'n gweithio mewn partneriaeth ag undebau myfyrwyr yng Nghymru. Bu NUS Cymru o gymorth amhrisiadwy o ran ymgysylltu â myfyrwyr ledled Cymru a'r DU. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i'r Undeb am gynorthwyo'r prosiect gyda chyfieithu i’r Gymraeg ac rydym yn ddiolchgar iawn i bob cynrychiolydd a fu'n gweithio'n agos gyda'r prosiect er mwyn sicrhau ei lwyddiant.

terrence higgins trust logo

Ymddiriedolaeth Terrence Higgins

Mae Ymddiriedolaeth Terrence Higgins (THT) yn elusen genedlaethol. Ei gweledigaeth yw byd lle mae pobl sydd â HIV yn byw bywydau iach yn rhydd o ragfarn a gwahaniaethu, a lle mae iechyd rhywiol da yn hawl ac yn realiti i bawb.

Llywiodd ac arweiniodd Steve Jones, Cyfarwyddwr Cenedlaethol y THT yng Nghymru a’r Gorllewin bryd hynny, bob agwedd ar gyfranogiad yr elusen i’r prosiect.

Arweiniodd Jo Bowring, Cynorthwyydd Prosiect gydag Ymddiriedolaeth Terrence Higgins wirfoddoli myfyrwyr,  darparodd wybodaeth iechyd rhywiol ar gyfer y wefan, datblygodd brotocolau cyrhaeddiad net a diogelu ac arweiniodd strategaeth gyfathrebu'r prosiect.

Secondiwyd Dr Billie Lister a Gemma Morgan fel Cynorthwywyr Prosiect i'r prosiect am nifer o fisoedd o Ymddiriedolaeth Terrence Higgins. Roedd eu rôl yn cynnwys cydlynu gwirfoddoli myfyrwyr a chymorth cyrhaeddiad net.

Darparodd Lorraine Galatowicz gyngor a chymorth diogelwch gwerthfawr i aelodau'r prosiect.

Roedd Emma Brooks ynghlwm â chasglu a dadansoddiad cychwynnol y data ansoddol a darparodd gefnogaeth cyrhaeddiad net.

nhs wales logo

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cenhadaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yw 'Gofalu am Bobl, Cadw Pobl yn Iach'. Gweledigaeth y Bwrdd Iechyd yw y dylai siawns person o fyw bywyd iach fod yr un fath ble bynnag y maen nhw'n byw a phwy bynnag ydyn nhw.

Darparodd Stewart Attridge a Sandra Smith o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (clinig Iechyd Rhyw Integredig) gymorth a chyngor iechyd rhywiol i’r prosiect.

atebol logo

Atebol Rhyngweithiol/Interactive

tsswp eng

Partneriaid Eraill

Mae Sam Geuens yn rhywolegydd clinigol sy'n cyfuno gwaith cwnsela gyda darlithio yng Ngholeg Prifysgol PXL yng Ngwlad Belg. Daeth Sam ag arbenigedd mewn cefnogaeth cyrhaeddiad net, cwnsela clinigol a datblygiad mecanweithiau cefnogi hyfforddiant a hyfforddiant ar-lein ar gyfer asiantaethau rhanddeiliaid i’r prosiect.

Ymchwilwyr Cyfoedion

Roedd Ymchwil Gweithredu Cyfranogol wrth wraidd y prosiect hwn. Roedd sylfaenwyr y prosiect, yr Athro Tracey Sagar a Debbie Jones eisiau sicrhau nad dim ond cael eu cynrychioli yn y gwaith prosiect oedd lleisiau’r myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw ond yn hytrach bod myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw yn cael cyfle i ddod yn rhan o dîm y prosiect er mwyn datblygu, llywio a chyflawni'r prosiect. Hyfforddwyd saith o fyfyrwyr oedd yn gweithio yn y diwydiant rhyw mewn sgiliau ymchwil a chawsant swyddi fel ymchwilwyr cyfoedion gyda'r prosiect. Er nad yw’r ymchwilwyr unigol hynny’n cael eu henwi yma (mae'r prosiect wedi ymrwymo i gadw cyfranogwyr yn anhysbys) rydym yn cydnabod eu cyfraniad eithriadol i'r prosiect hwn.

Arbenigedd Allanol

Darparodd yr Athro Roger Tarling arbenigedd a chyngor ynglŷn ag elfennau meintiol y prosiect a chyfrannodd Dr Ron Roberts at strategaeth gyhoeddi'r prosiect.

Gwerthuswyr Allanol

Gwerthuswyd y prosiect gan yr Athro Teela Sanders a Dr Rosie Campbell O.B.E