Problemau a chyfyngiadau

Prif ddewislen

Problemau a chyfyngiadau

Problemau a chyfyngiadau

Yn aml mae’r sgyrsiau hyn yn ddi-bwrpas oherwydd ein bod, yn ddiarwybod, yn canolbwyntio ar y materion anghywir. Yn ddelfrydol, rydym am roi sylw i’r problemau go iawn, hynny yw, y problemau hynny sy’n bosibl eu datrys. Mae'n bwysig osgoi ceisio datrys cyfyngiadau oherwydd waeth pa mor galed yr ydym yn ceisio gwneud hynny, yn y pen draw rydym yn sylweddoli ein bod yn troi yn ein hunfan.

Er enghraifft, mae myfyriwr yn datgelu ei bod wedi bod yn fodel glamour a’i bod hefyd wedi gweithio fel model gwe-gamera ond ei bod erbyn hyn yn difaru gwneud hynny oherwydd 'mae popeth ar-lein a stwff'. Mae’r holl bethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol yr hoffai pobl eu newid, yn gyfyngiadau. Allwn ni ddim dileu'r gorffennol, ond gallwn ddysgu ymdopi ag ef a symud ymlaen.

Enghraifft arall, mae myfyriwr yn datgelu gwerthu rhyw o'i fflat er mwyn talu’r rhent ac er mwyn prynu deunyddiau cwrs. Mae'r myfyriwr yn esbonio y byddai’n hoffi rhoi'r gorau i wneud hyn, ond nad yw’n gallu dod o hyd i swydd sy'n cyd-fynd ag oriau prifysgol/astudio.

Mae newid gwaith yn gyfyngiad. Allwn ni ddim rhoi cymorth i’r myfyriwr roi'r gorau i waith rhyw ar unwaith heb iddo/iddi fynd i anawsterau ariannol. Yn ogystal, efallai nad yw’r myfyriwr am roi’r gorau i waith rhyw ar unwaith oherwydd ei fod ef/hi yn gweld bod gwaith rhyw yn ffordd o gynnal ei anghenion ariannol. Yn wir, efallai bod y myfyriwr yn ystyried mai cael gradd yw'r ffordd orau o gyrraedd y nod o adael y diwydiant rhyw.

Wrth osod nodau mewn sgwrs, cofiwch na ddylai eich nod ganolbwyntio ar ddatrys cyfyngiad – peidiwch hyd yn oed â cheisio gwneud hyn gan nad yw’n bosibl. Y nod yw canolbwyntio ar yr hyn sy'n bosibl a gweithio tuag at ateb, gan gynnig cymorth a sgiliau ymdopi ychwanegol i ddelio â chyfyngiadau cyfredol neu barhaol.

Mae cyfyngiad yn rhywbeth na ellir ei ddatrys o safbwynt y cleient (myfyriwr sy’n weithiwr rhyw yn yr achos hwn).

Mae problem yn rhywbeth y gellir, o safbwynt y cleient, ei oresgyn/gweithio drwyddo.

Prif ddewislen